De Stichting

Stichting Sint Nicolaas Gasthuis verleent financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen die een sociaal of charitatief belang behartigen. Daarnaast verleent de stichting steun aan instellingen en personen die actief zijn op het vlak van cultuur, wetenschap en educatie.

In het licht van de historie van het Gasthuis wordt uitsluitend steun verleend aan doelen binnen Nederland en wordt voorrang gegeven aan aanvragen uit de Haagse regio. Het College draagt voorts bij voorkeur bij aan projecten waarvan het door sponsoring te financieren deel minder is dan de helft van de totale kosten.

College van Regenten

De Stichting wordt bestuurd door het College van Regenten bestaande uit vier leden. Het College vergadert in maart, juni, september en december over ingediende aanvragen voor donaties.

Aanvraag categorieën

Aanvragen worden ingedeeld in twee categorieën:

  • Sociaal : jongeren, ouderen, gehandicapten, kansarmen
  • Cultureel:  muziek, theater, musea, erfgoed en educatief

Haagse liefdadigheid met een rijk verleden

De stichting vindt haar oorsprong in het oude Sint Nicolaas Gasthuis, dat al in de 14e eeuw werd gesticht door hertog Aelbrecht van Beijeren voor armenzorg in het toenmalige Den Haag.  Later betrof dit meer in het bijzonder de zorg voor vrouwelijke bejaarden. In 1967, na meer dan 600 jaar zorg en liefdadigheid te hebben verleend, hield het Gasthuis aan de Amsterdamse Veerkade op te bestaan. De verzorgende taak werd overgedragen aan de Stichting Aelbrecht van Beijeren. In hetzelfde jaar werd de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis in het leven geroepen om de fondsen te beheren die resteerden na de liquidatie van het gasthuis.