Beleidsplan

Geschiedenis

De Stichting vindt haar oorsprong in het Sint Nicolaas Gasthuis, dat in de 14e eeuw werd gesticht door hertog Aelbrecht van Beijeren, ten behoeve van armenzorg in het toenmalige ‘den Haag of Haagambacht’. Later betrof dit meer in het bijzonder zorg voor vrouwelijke bejaarden. In 1967 hield het Gasthuis, toen gevestigd aan de Amsterdamse Veerkade te Den Haag, op te bestaan. De verzorgende taak werd overgedragen aan de Stichting Aelbrecht van Beijeren. In hetzelfde jaar werd de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis in het leven geroepen om de fondsen te beheren die resteerden na de liquidatie van het gasthuis.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan het algemeen nut door middel van het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen die een sociaal dan wel charitatief belang behartigen, als ook aan instellingen en personen actief op het vlak van cultuur, wetenschap en educatie. Het vermogen van de Stichting is grotendeels belegd in aandelen en obligaties en voorts in banktegoeden.

Donaties

De Stichting wordt bestuurd door het College van Regenten bestaande uit vier leden. Het College vergadert vier keer per jaar – in maart, juni, september en december – over ingediende aanvragen voor donaties. Aanvragen worden ingedeeld in twee categorieën:

1. Sociaal : jongeren, ouderen, gehandicapten, kansarmen

2. Cultureel: muziek, theater, musea, erfgoed en educatief     (instellingen, particulieren).

Bij de toekenning van donaties wordt gestreefd naar een verhouding van twee derde deel voor aanvragen op sociaal gebied en een derde voor culturele/educatieve aanvragen. In het licht van de historie van het Gasthuis wordt voorrang gegeven aan aanvragen uit de Haagse regio. Het College draagt voorts bij voorkeur bij aan projecten waarvan het door sponsoring te financieren deel minder is dan de helft van de totale kosten.

Correspondentieadres:
Storm van ’s-Gravesandeweg 17
2242 JA Wassenaar
070 5119 047
ccgeversdeynoot@gmail.com

De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 41151854 / RSIN: 002877442.