De Stichting

Het Sint Nicolaas Gasthuis verleent uitsluitend steun aan doelen afkomstig uit Noord- en Zuid Holland, waarbij in het licht van de historie van het Gasthuis aanvragen uit de Haagse regio voorrang krijgen.
Alleen projecten waarvan het door sponsoring te financieren deel minder is dan de helft van de totale kosten, komen voor behandeling in aanmerking. Donaties worden bij voorkeur gegeven ten behoeve van projecten die hun haalbaarheid en nut al hebben bewezen. Aanvragen die niet aan bovengenoemde criteria voldoen, kunnen direct worden afgewezen.

College van Regenten

De Stichting wordt bestuurd door het College van Regenten bestaande uit vier leden. Het College vergadert in maart, juni, september en december over ingediende aanvragen voor donaties.

Aanvraagcategorieën

Aanvragen worden ingedeeld in twee categorieën:

  • Sociaal : jongeren, ouderen, gehandicapten, kansarmen
  • Cultureel:  muziek, theater, musea, erfgoed en educatief

Haagse liefdadigheid met een rijk verleden

De stichting vindt haar oorsprong in het oude Sint Nicolaas Gasthuis, dat al in de 14e eeuw werd gesticht door hertog Aelbrecht van Beijeren voor armenzorg in het toenmalige Den Haag.  Later betrof dit meer in het bijzonder de zorg voor vrouwelijke bejaarden. In 1967, na meer dan 600 jaar zorg en liefdadigheid te hebben verleend, hield het Gasthuis aan de Amsterdamse Veerkade op te bestaan. De verzorgende taak werd overgedragen aan de Stichting Aelbrecht van Beijeren. In hetzelfde jaar werd de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis in het leven geroepen om de fondsen te beheren die resteerden na de liquidatie van het gasthuis.